International Journal of Agriculture, Environment and Biotechnology
Citation: IJAEB: 8(2): 315-321 June 2015
DOI Number: 10.5958/2230-732X.2015.00039.X
©2015 New Delhi Publishers. All rights reserved
AGRONOMY
Impact of Phosphate Solubilizing Bacteria and Phosphorus
Application on Forage Yield and Quality of Berseem in
West Bengal
D.C.ȱRoy 1 ,ȱM.ȱRay 2 ,ȱN.ȱK.ȱTudu 3 ȱandȱC.K.ȱKundu 2
1 Department of ILFC, WBUAFS, 37 K.B. Sarani, Kolkata-700037, India.
2 Department of Agronomy, Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya, Kalyani-741235, Nadia, West Bengal, India.
3 Nadia Krishi Vigyan Kendra, Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya, Mohanpur, Nadia-741252, West Bengal, India.
Corresponding author: dcroy09@gmail.com
Paper No. 323
Received: 2 September 2014
Accepted: 6 May 2015
Published: 29 June 2015
Abstract
Phosphorusȱavailabilityȱisȱincreasedȱthroughȱtheȱuseȱofȱphosphateȱsolubilizingȱbacteriaȱforȱenhancingȱ
theȱforageȱyieldȱandȱimprovingȱtheȱqualityȱofȱberseemȱfodder.ȱAȱfieldȱexperimentȱwasȱconductedȱinȱtheȱ
fodderȱfarmȱofȱWestȱBengalȱUniversityȱofȱAnimalȱandȱFisheryȱSciences,ȱBelgachiaȱduringȱ rabi ,ȱseasonȱ
2013-14.ȱTheȱcropȱwasȱsownȱwithȱinoculatedȱ(I 1 )ȱandȱun-inoculatedȱ(I 0 )ȱseedsȱofȱberseemȱ( Trifolium
alexandrinum ȱL.)ȱof varietyȱwardenȱandȱwasȱgivenȱphosphorusȱfertilizerȱatȱtheȱlevelsȱ40ȱ(P 1 ),ȱ60ȱ(P 2 ),ȱ80ȱ
(P 3 )ȱandȱ100ȱ(P 4 )ȱkgȱP O ȱha -1 ȱinȱtheȱformȱofȱSSPȱinȱRCBDȱwithȱthreeȱreplicationsȱinȱplotsȱofȱnetȱsizeȱ6ȱmȱXȱ
2 5
2ȱm.ȱPSBȱinoculationȱsignificantlyȱincreasesȱgreenȱforageȱandȱdryȱmatterȱyieldȱbyȱincreasingȱplantȱheight,ȱ
no.ȱofȱbranches,ȱleaf-stemȱratio,ȱetc.ȱAllȱtheȱqualityȱtraitsȱexceptȱashȱcontentȱandȱdryȱmatterȱpercentageȱ
wereȱsignificantlyȱaffectedȱbyȱPSBȱinoculation.ȱHigherȱgreenȱforageȱyieldȱ(320.4ȱqtȱha -1 ),ȱdryȱmatterȱyieldȱ
(39.2ȱqtȱha -1 ),ȱcrudeȱproteinȱyieldȱ(7.89ȱqtȱha -1 ),ȱcrudeȱproteinȱpercentageȱ(19.28%),ȱethylȱextractȱ(3.32%)ȱ
andȱnitrogenȱfreeȱextractȱ(41.75%)ȱwereȱrecordedȱfromȱtheȱplotsȱinoculatedȱwithȱPSB.ȱApplicationȱofȱ
phosphorusȱfertilizersȱsignificantlyȱinfluencedȱtheȱgreenȱforageȱandȱdryȱmatterȱyieldȱofȱberseem,ȱleaf-
stemȱratio,ȱetc.ȱthoughȱplantȱheightȱandȱno.ȱofȱbranchesȱwereȱnot-significant.ȱAllȱtheȱqualityȱparameters
i.e. ȱCP,ȱCF,ȱEE,ȱNFE,ȱexceptȱashȱpercentageȱwereȱsignificantlyȱinfluencedȱbyȱphosphorusȱapplication.ȱ
Bestȱresultsȱwereȱobtainedȱwithȱ80ȱkgȱP O ȱha -1ȱ inȱallȱtheȱcases.ȱRegardingȱinteractionȱeffect,ȱhigherȱ
2 5
yieldsȱofȱbetterȱqualityȱgreenȱforageȱofȱberseemȱwereȱobtainedȱinȱI P i.e .ȱinoculationȱwithȱPSBȱwithȱ
1 3
phosphorusȱapplicationȱofȱ80ȱkgȱP O ha -1 .
2 5ȱ
Highlights
 • ȱ Phosphateȱsolubilizingȱbacteriaȱenhancesȱtheȱforageȱyieldȱandȱimproveȱtheȱquality
 • ȱ Phosphorusȱapplicationȱatȱtheȱrateȱ80ȱkgȱP O ȱha -1 ȱgaveȱbetterȱresult
 • 2 5
  Keywords: ȱPSB,ȱphosphorus,ȱberseem,ȱcrudeȱprotein,ȱcrudeȱfibre
  Fodderȱcropsȱplayȱaȱvitalȱroleȱinȱagricultureȱbecause,ȱ everȱincreasingȱhumanȱpopulationȱpressure,ȱarableȱ
  theȱsupplyȱofȱnutritiousȱfoddersȱinȱsufficientȱamountȱ landȱ mainlyȱ usedȱ forȱ foodȱ andȱ fodderȱ productionȱ
  isȱ aȱ basicȱ requirementȱ forȱ livestockȱ toȱ fulfillȱ theȱ isȱ limitedȱ onlyȱ toȱ 4.60%ȱ ofȱ theȱ totalȱ cultivableȱ
  increasingȱdemandȱofȱmilk,ȱbutterȱandȱotherȱdairyȱ land.ȱ Atȱ present,ȱ theȱ countryȱ facesȱ aȱ netȱ deficitȱ
  byproductsȱforȱutilizationȱbyȱhumanȱbeings.ȱDueȱtoȱ ofȱ 35%ȱ greenȱ fodder,ȱ 10%ȱ dryȱ cropȱ residuesȱ andȱ